REGULAMIN

Środkowa 20

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego pobytu.

1. Zasady rezerwacji:

 • W Środkowa 20 zgłoszenie pobytu wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji i wpłaceniem zadatku w ustalonym terminie i wysokości.
 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie, osobiście lub e-mailem.
 • Dokonanie rezerwacji wiąże się jednoznacznie z przyjęciem i akceptacją ogólnych zasad rezerwacji i pobytu w obiekcie Środkowa 20.

2. Zasady wpłacania zadatku:

 • Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do dokonania wpłaty zadatku w wysokości i terminie określonych przy rezerwacji.
 • Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku na pobyt, na konto podane przez e-mail
 • Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług Gość reguluje w dniu przyjazdu.
 • W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż uprzednio zarezerwowany pobyt, należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.
 • Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji lub skrócenia pobytu niezależnych od organizatora.
 • W przypadku nie wpłacenia zadatku we wskazanym terminie rezerwacja zostanie anulowana.
 • Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 • Zakwaterowanie w Środkowa 20 do godz. 21.00. Zakwaterowanie w późniejszych godzinach tylko po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. Brak powiadomienia o późniejszym przybyciu Gościa może skutkować niezakwaterowaniem.
 • Niepojawienie się Gościa do godz. 9.00 dnia następnego (niż to wynika z rezerwacji, przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.

3. Zasady pobytu:

 • Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
 • Dostęp do zarezerwowanego pokoju przed rozpoczęciem doby noclegowej jest możliwy tylko w przypadku gdy został on już przygotowany na przyjęcie Gości.
 • Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960).
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić najpóźniej do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin pobytu. Uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 • Zatrzymanie pokoju po godzinie 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość opuści pokój do godziny 16.00, naliczona zostanie opłata za pół doby.
 • Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie pobytu
 • Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach 8.00-23.00.
 • Środkowa 20 może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników obiektu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.
 • Środkowa 20 świadczy usługi noclegowe i gastronomiczne zgodnie ze swoją ofertą. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie.
 • Wymiana pościeli może być dokonana na życzenie przy pobytach dłuższych niż 7 dni.
 • Środkowa 20 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, pozostawionych w pokojach.
 • Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody. Prosimy nie wynosić z pokoju wyposażenia na zewnątrz obiektu.
 • Spożywanie posiłków odbywa się w restauracji, w ustalonych godzinach.
 • Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie. Parking obiektu jest bezpłatny, niestrzeżony.
 • Za pobyt psa w obiekcie pobiera się opłatę.
 • W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 23.00-7.00.
 • W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości. W przeciwnym wypadku zgłoszone zostanie takie zachowanie odpowiednim służbom, np.Policji.
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju.
 • Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia we wszystkich jego pomieszczeniach. W przypadku nie dostosowania się do zakazu, Gość zostanie obciążony równowartością dwudniowego pobytu w pokoju zajmowanym przez Gościa oraz ewentualnymi kosztami interwencji straży.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 • Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 • Wydajemy tylko jeden klucz od pokoju. Za zgubienie klucza opłata wynosi 20,00 PLN.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres.
 • W przypadku braku dyspozycji Środkowa 20 przechowa przedmioty przez miesiąc, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Regulamin pensjonatu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.srodkowa20.pl , oraz w obiekcie.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli oraz kierownictwo Środkowa 20 i obowiązuje od dnia 1 lutego2013 r.

Życzymy Państwu miłego pobytu